Ochrana údajOV

Informácie o klientoch sú uschovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, hlavne so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Spoločnosť BISNODE SLOVENSKO, s.r.o. všetky údaje získané od zákazníkov využíva výhradne pre vnútornú potrebu spoločnosti a neposkytuje ich tretím osobám.

Bez výslovného súhlasu klientov nakladá spoločnosť BISNODE SLOVENSKO, s.r.o. s osobnými údajmi len a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon o ochrane osobných údajov, a to predovšetkým tak, ako je ustanovené v § 10 tohto zákona. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu.

Dáta sú uschovávané na zálohovaných serveroch v majetku spoločnosti, ktoré nie sú zdieľané s aplikáciami tretích osôb. Spoločnosť BISNODE SLOVENSKO, s.r.o. je v zmysle §10 ods.3 písm. d) zákona o ochrane o osobných údajov oprávnená za účelom priameho marketingu subjektov údajov (dotknutých osôb) ako prevádzkovateľ ich osobných údajov získaných v súvislosti so svojou činnosťou použiť titul, meno, priezvisko a adresu dotknutej osoby. Tieto údaje je možné na základe písomnej žiadosti zákazníka vymazať.